Integritate

Planul Integritate SNA 2022

Planul de Integritate Organizationala a UTMIDIA SA pentu anul 2022
publicata 04.05.2022

Plan Integritate SNA 2021

Plan Intergitate SNA la nivelul UTMIDIA SA pentru anul 2021
publicata 16.05.2022

Raport Evaluare incidente SNA 2020

Raport evaluare incidente SNA pentru anul 2020
publicata 16.05.2022

Raport Implementare masuri SNA 2021

Raport Implementare masuri SNA la data de 16.11.2021
publicata 16.05.2022

Raport Implementare masuri SNA 2019

Raport Implementare masuri SNA la data de 31.12.2019
publicata 16.05.2022

Declaratie Aderare SNA

Declaratie de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2021-2025
publicata 10.01.2022

Agenda de Integritate Organizationala

Agenda de Integritate Organizationala pentru anul 2022
publicata 02.03.2022

Inventar masuri transparenta 2021

Inventarul masurilor de transparenta SNA la data de 16.11.2021
publicata 16.05.2022

Raport Incidente SNA 2020

Raport incidente SNA in cadrul UTMIDIA SA pe anul 2020
publicata 16.05.2022

Raport Implementare masuri SNA 2020

Raport Implementare masuri SNA la data de 31.12.2020
publicata 16.05.2022

Plan Integritate SNA 2020

Plan Intergitate SNA la nivelul UTMIDIA SA pentru anul 2020
publicata 16.05.2022

Declaratie de aderare

Aderare la Strategia Nationala Anti-Coruptie pentru perioada 2016-2020.
publicata 09.02.2007