Conducere

Consiliu de Administratie UTMIDIA

Raport remuneratii si avantaje acordate Administratori si Directori MGE pentru 2022

Data publicarii: 13.06.2023

Raport remuneratii si avantaje acordate Administratori si Directori UTMIDIA pentru Semestrul 1 anul 2022

Data publicarii: 28.06.2022

Raport remuneratii si avantaje acordate Administratori si Directori UTMIDIA pentru anul 2021

Data publicarii: 10.04.2022

Raport remuneratii si avantaje acordate Administratori si Directori UTMIDIA pentru anul 2020

Data publicarii: 25.05.2021

Raport remuneratii si avantaje acordate Administratori si Directori UTMIDIA pentru anul 2020

Data publicarii: 25.05.2021

Profil C.A. UTMIDIA pe perioada 2018 - 2022

Data publicarii: 08.02.2019

SCRISOARE DE ASTEPTARI IN PROCESUL DE RECRUTARE MEMBRII C.A. UTMIDIA

Data publicarii: 08.08.2018

SCRISOARE DE ASTEPTARI C.A. PRIVIND INDICELE DE PERFORMANTA A DIRECTORULUI GENERAL

Data publicarii: 09.08.2018

PROCEDURA SELECTIE MEMBRII C.A.

Procedura de selectie a administratorilor/director general, este cea prevazuta de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.
Data publicarii: 25.04.2018

Conducerea Executiva UTMIDIA

Atributii Director General:

 • asigură managementul şi funcţionarea societăţii.
 • asigură conducerea activităţilor societăţii, a coordonării şi controlului acesteia în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane în vederea atingerii obiectivelor şi criteriilor stabilite prin contractul de mandat.
 • duce la îndeplinire, întocmai şi la termenele stabilite a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilorşi a deciziilor Consiliului de Administraţie.
 • dezvoltă şi promovează imaginea societăţii.
 • conduce în mod integrat sistemul calitate-mediu şi sănătate ocupaţională.
 • ia măsurile necesare pentru realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat ai societății
 • coordonează activitatea specifică desfăşurată de directorii societăţii.
 • stabileşte măsuri operative privind protecţia muncii, cunoaşterea de către salariaţi normelor de sănătate şi securitate a muncii, a normelor de protecţia mediului şi asigurarea pazei operatorului economic.

Atributii Contabil Sef:

 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității economice din cadrul societății.
 • Asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al societăţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne ale societăţii.
 • Organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor,veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului 
 • (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării).
 • Asigură şi răspunde îndeplinirea la termen a obligaţiilor societăţii faţă de bugetul de stat şi terţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
 • Asigură întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli conform legislaţiei în vigoare şi urmăreşte execuţia lunară a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în buget.
 • Organizează, şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului, urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.
 • Organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale.
 •  Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional.
 •  Supraveghează reconcilierea şi închiderea conturilor.
 • Asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
 • Efectuează analiza financiar-contabilă pe bază de bilanţ, pe care o prezintă în Consiliul de Administraţie.
 • Coordonează întreaga activitate de contractare a produselor şi serviciilor necesare pentru funcționarea societății.

Data Publicare 09.05.2023

Contract cadru mandat director general valabil mai 2023

Data Publicare 27.01.2020

Politica si criterii remuneratie administratori si directori UTMDIA pentru anul 2019

Data Publicare 09.05.2023

Contract cadru mandat administratori valabil mai 2023

Data Publicare 28.05.2019

Politica si criterii remuneratie administratori si directori UTMDIA pentru anul 2018

Data Publicare 02.05.2019

Contract de Mandat Director General

Data Publicare 25.05.2018

Politica si criterii remuneratie administratori si directori UTMDIA pentru anul 2017

Data Publicare 19.05.2016

Politica si criterii remuneratie administratori si directori UTMDIA pentru anul 2015

Data Publicare 10.11.2018

Contract cadru Presedinte Consiliu de Administratie

Data Publicare 18.05.2017

Politica si criterii remuneratie administratori si directori UTMDIA pentru anul 2016